We use cookies to improve your experience on our site. By using our site you consent cookies.

Privacy Policy

Dit is de privacyverklaring van Improve Health Centers B.V. (Omnia), gevestigd te (1017 DR) Amsterdam aan de Keizersgracht 583 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 72599936.

Omnia is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals die met uw Omnia-abonnement zijn verzameld. In deze Privacyverklaring beschrijven wij hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Door u aan te melden bij Omnia en de website www.omniapersonaltraining.amsterdam te bezoeken, gaat u akkoord met de hieronder genoemde verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Regeling Bescherming Persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Met deze gegevens kan Omnia haar leden (direct of indirect) identificeren.

Welke informatie verzamelen we?

In het kader van de dienstverlening van Omnia worden uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw naam en adres, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer) verzameld en verwerkt wanneer u zich inschrijft. Ook andere informatie met betrekking tot uw lidmaatschap (bijv. aantal bezoeken, voorkeuren, betalingsgegevens, etc.) wordt verzameld en verwerkt.

Waarom verzamelt Omnia deze informatie?

Omnia verzamelt uw persoonsgegevens ter uitvoering van uw overeenkomst met Omnia of op basis van een rechtmatig belang. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om uw abonnement te registreren en uit te voeren. Daarnaast kan Omnia deze gegevens gebruiken om u per post, e-mail of anderszins te informeren over producten, diensten of speciale acties van Omnia die voor u van belang kunnen zijn. Omnia kan u ook benaderen voor marketingdoeleinden nadat uw lidmaatschap is beëindigd, tenzij u heeft aangegeven geen marketinggerelateerde berichten van Omnia te willen ontvangen. Tot slot kan Omnia op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken of te verstrekken aan derden.

Overdracht van uw gegevens

Indien Omnia (geheel of gedeeltelijk) wordt verkocht of fuseert met een andere onderneming, kunnen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben deel uitmaken van een dergelijke transactie en dus een van de verworven activa vormen.

Omnia kan uw persoonsgegevens doorgeven aan derden indien dit wettelijk verplicht is. Voor elke andere verwerking van uw persoonsgegevens zal Omnia uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming vragen indien dit vereist is op grond van de algemene verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Informatiebeveiliging

De persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt worden door Omnia met de nodige voorzichtigheid behandeld. Zo zorgt Omnia ervoor dat uw gegevens goed worden beveiligd en dat alleen geautoriseerde personen binnen Omnia toegang hebben tot uw gegevens.

Bewaartermijn van de gegevens

Omnia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en vervolgens worden verwerkt. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Indien u een Omnia-abonnement heeft, bewaren wij uw gegevens gedurende de looptijd van uw lidmaatschap. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd of verwijderd.

Cookies

Omnia gebruikt cookies op haar website. Omnia gebruikt cookies voor het afhandelen van registraties, maar ook cookies waarmee wij uw websitebezoek kunnen registreren en uw gebruik van de site kunnen bijhouden.

Omnia maakt onder andere gebruik van de volgende cookies:

(a) Functionele cookies: worden gebruikt om het gebruiksgemak te vergroten, zodat u niet dezelfde selectie hoeft te maken of herhaaldelijk hoeft in te loggen als u dat al heeft gedaan.

(b) Transactiecookies: worden gebruikt als u zich heeft geregistreerd.

(c) Monitoring/analytische cookies: hiermee kan Omnia het (zoek)gedrag anoniem identificeren en haar diensten daarop aanpassen zodat we u als (potentieel) lid nog beter van dienst kunnen zijn.

(d) Marketing of targeting cookies: cookies die worden geplaatst om uw interesses op te slaan zodat Omnia aanbiedingen kan doen op de website van Omnia of anderszins die in lijn zijn met uw wensen/belangen.

U kunt de cookies op uw computer altijd via uw browser verwijderen. U kunt ook zelf bepalen of u cookies wilt accepteren of niet. Cookies worden in de meeste webbrowsers automatisch geaccepteerd. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Wij willen u erop wijzen dat het uitschakelen van cookies het gebruik van onze website (en andere websites) kan beperken.

Rechten onder de GDPR

Een aantal rechten van de betrokkenen is vastgelegd in de algemene verordening inzake gegevensbescherming. Een ieder heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of toe te voegen, te laten verwijderen, te verzoeken om een beperking van de verwerking, te laten overdragen en bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder vindt u een korte toelichting op de verschillende rechten.

– U heeft recht op toegang tot uw persoonsgegevens en op een kopie van deze gegevens.

– U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist zijn en ze aan te vullen als ze onvolledig zijn.

– U kunt verzoeken om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit wordt gehonoreerd als (a) gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, (b) u zich terugtrekt