We gebruiken cookies om jouw website-ervaring te verbeteren. Door onze website te gebruiken, stem je in met het gebruik van cookies.

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bedingen niet anders voortvloeit.

 1. Omnia Personal Training de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 72599936 met BTW nummer NL859168633B01.
 2. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon met wie Omnia Personal Training een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten en deelneemt of beoogt deel te nemen aan door Omnia Personal Trainer sessie georganiseerde trainingen.
 3. Overeenkomst: iedere tussen Omnia Personal Training en de deelnemer tot stand gekomen overeenkomst waarmee Omnia Personal Training zich jegens de deelnemer, tegen de daarvoor overeengekomen prijs, heeft verbonden tot het geven van personal trainingen.
 4. Sessie: elke afzonderlijke, in het kader van de overeenkomst, aan de deelnemer door of namens Omnia Personal Training aangeboden personal trainingssessie op een bepaalde dag en op een bepaald tijdstip.
 5. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Omnia Personal Training en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden ten einde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 5. Omnia Personal Training heeft de bevoegdheid om deze algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen.

ARTIKEL 3. AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Voor totstandkoming van de overeenkomst is een vrijblijvend intakegesprek en vervolgens aanmelding middels een inschrijfformulier vereist. Elk aanbod van Omnia Personal Training is vrijblijvend; Omnia Personal Training is nimmer verplicht een inschrijving of aanvraag voor een intakegesprek te aanvaarden.
 2. De deelnemer staat ervoor in dat het inschrijfformulier volledig en naar waarheid wordt ingevuld. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het ingevulde inschrijfformulier aan Omnia Personal Training is verstrekt en de inschrijving van de deelnemer nadrukkelijk door Omnia Personal Training wordt geaccepteerd.
 3. Vóór totstandkoming van de overeenkomst vult de deelnemer het door Omnia Personal Training aangeboden anamnese formulier volledig en naar waarheid in. Dit formulier is bedoeld om Omnia Personal Training in kennis te stellen van de persoonlijke omstandigheden van de deelnemer en ontheft de deelnemer, in geval de overeenkomst wordt gesloten, niet van zijn verplichten als bedoeld in de volgende leden van dit artikel.
 4. Door totstandbrenging van de overeenkomst verklaart de deelnemer dat hij naar beste weten gezond en fysiek in staat is om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel is het de verantwoordelijkheid van de deelnemer, alvorens de overeenkomst met Omnia Personal Training aan te gaan, zijn arts te raadplegen.
 5. Door totstandbrenging van de overeenkomst verklaart de deelnemer voorts dat hij in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert en dat hij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom hij niet in staat zou zijn zich in te laten met actieve of passieve training en dat deze trainingen niet schadelijk is voor zijn gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie.

ARTIKEL 4. INHOUD EN DUUR VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Omnia Personal Training is in geval van ziekte of andersoortige overmacht gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden, doch is daartoe niet verplicht. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. In geval Omnia Personal Training de uitvoering van de overeenkomst overlaat aan derden, is hij nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van aan deze derden toerekenbare tekortkomingen.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de overeenkomst aangegaan voor de overeengekomen duur. Het inschrijfformulier vermeldt uitdrukkelijk de looptijd van de overeenkomst evenals het aantal sessies die kan worden afgenomen.
 3. De overeenkomst eindigt nadat de looptijd van de overeenkomst is verstreken.

ARTIKEL 5. AFMELDEN VOOR EEN SESSIE

In geval de deelnemer verzuimt deel te nemen aan een sessie, komt deze sessie voor de deelnemer te vervallen zonder dat hij aanspraak maakt op het inhalen van die sessie op een later tijdstip, dan wel enige andere (financiële) compensatie. In afwijking van het vorenstaande geldt dat de deelnemer op grond van ziekte of andersoortige overmacht gerechtigd is een sessie in te halen op een nader tussen partijen overeen te komen dag en tijdstip, mits de deelnemer zich uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de sessie heeft afgemeld onder opgave van de reden die tot de afzegging heeft geleid. In geval Omnia Personal Training gegronde redenen acht te hebben om aan te nemen dat van ziekte of overmacht geen sprake is, bestaat geen recht op inhalen van de geannuleerde sessie dan wel andere compensatie.

ARTIKEL 6. VERPLAATSING VAN EEN SESSIE DOOR OMNIA PERSONAL TRAINING

 1. Omnia Personal Training spant zich in een geplande sessie doorgang te laten vinden, maar kan op grond van overmacht genoodzaakt zijn deze te verplaatsen. Omnia Personal Training streeft ernaar hiervan uiterlijk 24 uur tevoren mededeling te doen aan de deelnemer.
 2. In geval een geplande sessie door overmacht geen doorgang vindt, wordt in overleg met de deelnemer een alternatieve datum overeengekomen.
 3. Tenzij om zwaarwegende redenen van de zijde van de deelnemer geen alternatieve datum voor de sessie kan worden vastgesteld, geldt in geval de deelnemer weigert mee te werken aan de vaststelling daarvan, dat de aanspraak op compensatie, zowel financieel als wat betreft inhalen, vervalt.

ARTIKEL 7. ALGEMENE BEPALINGEN VOOR TRAININGEN

 1. Omnia Personal Training voert elke sessie uit naar beste inzicht en vermogen. Omnia Personal Training verbindt zich echter te allen tijde uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Omnia Personal Training staat nimmer in voor de resultaten die de deelnemer met het aangaan van de overeenkomst beoogt te behalen.
 2. De aan de deelnemer toekomende rechten uit de overeenkomst zijn strikt persoonlijk en kunnen door de deelnemer niet worden overgedragen aan derden.
 3. Sessies worden verzorgd op de Omnia Personal Training’s vestiging, te Keizersgracht 583, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Gebruik van schone sportkleding en -schoeisel is verplicht.
 4. De deelnemer verbindt zich ertoe gedurende de sessie de aanwijzingen van de trainer op te volgen.
 5. De deelnemer houdt zich aan het bepaalde in deze voorwaarden en de eventuele huisregels van de trainingslocatie.
 6. De deelnemer aanvaardt alle inspanningsverplichtingen op zich te nemen die conform de door Omnia Personal Training verstrekte instructies aan hem worden opgedragen.
 7. De deelnemer dient Omnia Personal Training steeds tijdig in kennis te stellen van alle feiten en omstandigheden die voor het verantwoord volgen van de sessie van belang kunnen zijn.
 8. De deelnemer is verplicht pijn, vermoeidheid, of veranderingen die tijdens of na de sessie optreden te melden aan Omnia Personal Training, evenals veranderingen in de lichamelijke conditie die gedurende de duur van de overeenkomst optreden.

ARTIKEL 8. OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Omnia Personal Training is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Omnia Personal Training ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de deelnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de deelnemer anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Omnia Personal Training gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de deelnemer reeds genoegzame zekerheid voor de betaling(en) heeft gesteld.
 3. Voorts is Omnia Personal Training gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, komen alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst door Omnia Personal Training te maken extra kosten en geleden schade voor rekening van de deelnemer.
 5. De deelnemer maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Omnia Personal Training op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 6. Indien Omnia Personal Training de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de deelnemer terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9. OVERMACHT

 1. Omnia Personal Training is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Door het intreden van overmacht worden de verplichtingen van Omnia Personal Training die daardoor worden belemmerd opgeschort, tenzij de nakoming door overmacht blijvend onmogelijk wordt, in welk geval partijen de overeenkomst met onmiddellijke ingang kunnen ontbinden.
 3. Indien Omnia Personal Training bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, blijft de deelnemer de prijs van het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst verschuldigd, als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht, anders dan gehele of gedeeltelijk restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs als voorzien in deze algemene voorwaarden, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Het inschrijfformulier bevat een zo volledig mogelijke opgave van alle prijsfactoren. In geval overeengekomen is dat op een door de deelnemer aangewezen locatie uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven, komen de door Omnia Personal Training te maken reiskosten aanvullend voor rekening van de deelnemer.
 2. Omnia Personal Training is gerechtigd zijn prijzen te wijzigen en zal daarvan in geval van een prijsstijging zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan de deelnemer. De prijsstijging neemt plaats nadat de duur van de lopende overeenkomst verstreken is.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen maandelijks te geschieden middels automatische incasso.
 4. In geval van automatische incasso, is Omnia Personal Training gerechtigd redelijke administratiekosten in rekening te brengen indien een betaling niet automatisch kan worden geïncasseerd, dan wel gestorneerd wordt. Omnia Personal Training is in dat geval gerechtigd de betaling, inclusief deze administratiekosten, middels overboeking te vorderen.
 5. In geval betaling middels overboeking is overeengekomen, dient dit te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum, op de door Omnia Personal Training voorgeschreven wijze.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de deelnemer van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de deelnemer intreedt, is de deelnemer over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
 7. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van door de deelnemer verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Omnia Personal Training, draagt hij geen aansprakelijkheid voor enige schade die in verband met de uitvoering van de overeenkomst wordt geleden. In het bijzonder is Omnia Personal Training niet aansprakelijk voor schade als bedoeld in de gevallen vermeld in het overige van deze algemene voorwaarden.
 2. Deelname aan sessies geschiedt op eigen risico van de deelnemer. Omnia Personal Training is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade opgelopen tijdens of ten gevolge van een sessie. De deelnemer vrijwaart Omnia Personal Training van al zijn aanspraken en aanspraken van derden ter zake.
 3. 3. (Voedings)adviezen en (trainings)instructies worden te allen tijde voor eigen risico van de deelnemer opgevolgd.
 4. Omnia Personal Training geeft uitvoering aan sessies naar beste inzicht en vermogen. Omnia Personal Training verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en draagt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet of onvoldoende behalen van de resultaten die de deelnemer met het aangaan van de overeenkomst beoogde te behalen, alsmede voor eventuele schade ontstaan doordat de adviezen en/of instructies van Omnia Personal Training, al dan niet onjuist en/of onvolledig, zijn opgevolgd.
 5. Omnia Personal Training draagt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de deelnemer onjuist of onvolledig verstrekte gegevens of informatie die in het belang van een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst niet juist of volledig aan Omnia Personal Training is verstrekt.
 6. Alle informatie van Omnia Personal Training heeft uitsluitend ten doel te informeren. De informatie is niet bedoeld om medisch advies te vervangen. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer een arts te raadplegen voordat diëten worden aangepast en/of de deelnemer begint met een trainingsprogramma. De deelnemer stemt vrijwillig toe alle risico’s van de dienstverlening van Omnia Personal Training voor eigen rekening te nemen.
 7. Omnia Personal Training wordt gevrijwaard van alle medische claims, processen, verlies, schade of diefstal van eigendommen van de deelnemer of van goederen die door hem zijn meegebracht, verwonding of overlijden, met daarin verwerkt claims over nalatigheid ontstaan uit de door Omnia Personal Training aangeboden diensten. Tevens kan Omnia Personal Training niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele mentale en/of psychische klachten.
 8. Omnia Personal Training is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Omnia Personal Training bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Omnia Personal Training aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Omnia Personal Training toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de deelnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
 1. Indien ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Omnia Personal Training mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste drie maal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Omnia Personal Training betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Omnia Personal Training nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op basis van de door hem afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Omnia Personal Training dat krachtens die verzekering toepassing vindt. In afwijking van de vorige zin, wordt in geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, voor vaststelling van de factuurwaarde, uitsluitend de laatste zes maanden van de overeenkomst in aanmerking genomen.
 2. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Omnia Personal Training, zal de deelnemer Omnia Personal Training vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Omnia Personal Training.
 3. De deelnemer is aansprakelijk voor alle aan hem toerekenbare schade ontstaan in verband met het gebruik van de door Omnia Personal Training beschikbaar gestelde trainingsmaterialen en overige eigendommen van Omnia Personal Training. De deelnemer staat ervoor in dat hij tegen dergelijke risico’s voldoende is verzekerd.
 4. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Omnia Personal Training bedraagt één jaar.

ARTIKEL 12. GEHEIMHOUDING

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld, dan wel voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Omnia Personal Training op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en Omnia Personal Training zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Omnia Personal Training niet gehouden tot schadevergoeding.

ARTIKEL 13. INTELLECTUELE EIGENDOM

Omnia Personal Training behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor op alle door hem verstrekte informatie, tips en ideeën, alsmede op de door hem gehanteerde werkwijzen, in welke vorm dan ook. Het is de deelnemer verboden deze vermogensrechten van Omnia Personal Training te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren, aan derden beschikbaar te (doen) stellen of te (doen) gebruiken op een andere wijze dan waarin de overeenkomst voorziet.

ARTIKEL 14. SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Omnia Personal Training aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.